Componette

Componette

slevomat

slevomat / eet-client 2.2.0

Client library for electronic record of sales (EET)

download-cloud-line composer require slevomat/eet-client

Client for EET - Elektronická evidence tržeb

Build status Code coverage Latest Stable Version Composer Downloads

This repository provides a client library for electronic record of sales (EET) required by czech law. Tento repozitář obsahuje klientskou knihovnu pro elektronickou evidenci tržeb (EET)

Instalace

Nejlepší způsob jak slevomat/eet-client nainstalovat je pomocí Composeru:

> composer require slevomat/eet-client

Použití

POZOR: Všechny částky jsou uváděny v setinách měny. Tedy pokud chcete odeslat tržbu 55.5 Kč, vložíte do třídy Receipt hodnotu jako integer 5550.

$crypto = new CryptographyService('cesta k privátnímu klíči', 'cesta k veřejnému klíči', 'heslo privátního klíče (nebo prázdný string pokud bez hesla)');
$configuration = new Configuration(
  'DIČ poplatníka',
  'Identifikace provozovny ',
  'Identifikace pokladního zařízení',
  EvidenceEnvironment::get(EvidenceEnvironment::PLAYGROUND), // nebo EvidenceEnvironment::get(EvidenceEnvironment::PRODUCTION) pro komunikaci s produkčním systémem
  false // zda zasílat účtenky v ověřovacím módu
);
$client = new Client($crypto, $configuration, new GuzzleSoapClientDriver(new \GuzzleHttp\Client()));

$receipt = new Receipt(
	true,
	'CZ683555118',
	'0/6460/ZQ42',
	new \DateTimeImmutable('2016-11-01 00:30:12'),
  3411300
);

try {
  $response = $client->send($receipt);
  echo $response->getFik();
} catch (\SlevomatEET\FailedRequestException $e) {
  echo $e->getRequest()->getPkpCode(); // if request fails you need to print the PKP and BKP codes to receipt
} catch (\SlevomatEET\InvalidResponseReceivedException $e) {
  echo $e->getResponse()->getRequest()->getPkpCode(); // on invalid response you need to print the PKP and BKP too
}

Generování klíčů

Klíče obdržené z portálu Finanční správy jsou ve formátu .p12 a je třeba převést do formátu PEM.

V příkazové řádce proveďte tyto příkazy:

$ openssl pkcs12 -in cesta/k/souboru.p12 -out public.pub -clcerts -nokeys

$ openssl pkcs12 -in cesta/k/souboru.p12 -out private.key -nocerts

Cestu k výsledným public.pub a private.key pak nastavíte jako veřejný, resp. privátní klíč při vytváření CryptographyService

Pro testovací prostředí (playground) je třeba využít speciální testovací certifikáty. Tyto playground certifikáty jsou distribuovány s knihovnou v adresáři cert. Detailnější popis naleznete v dokumentaci k testovacímu prostředí EET.

Parametry účtenky

XML jméno (dokumentace EET) Popis Umístění v klientu Poznámka
uuid_zpravy UUID zprávy Receipt::$uuid automaticky generováno
dat_odesl Datum odeslání tržby $response->getRequest()->getSendTime() automaticky generováno
prvni_zaslani Příznak první zaslání Receipt::$firstSend
overeni Příznak ověřovacího módu Configuration::$verificationMode výchozí false
dic_popl DIČ poplatníka Configuration::$vatId
dic_poverujiciho DIČ pověřujícího poplatníka Receipt::$delegatedVatId
id_provoz ID provozovny Configuration::$premiseId
id_pokl ID pokladny Configuration::$cashRegisterId
porad_cis Číslo účtenky Receipt::$receiptNumber
dat_trzby Datum uskutečnění tržby Receipt::$receiptTime
celk_trzba Celková částka Receipt::$totalPrice
zakl_nepodl_dph Celková částka plnění osvobozených od DPH, ostatních plnění Receipt::$priceZeroVat
zakl_dan1 Základ daně se základní sazbou DPH Receipt::$priceStandardVat
dan1 DPH se základní sazbou Receipt::$vatStandard
zakl_dan2 Základ daně s první zníženou sazbou Receipt::$priceFirstReducedVat
dan2 DPH s první sníženou saznou Receipt::$vatFirstReduced
zakl_dan3 Základ daně s druhou sníženou sazbou Receipt::$priceSecondReducedVat
dan3 DPH s druhou sníženou sazbou Receipt::$vatSecondReduced
cest_sluz Celková částka v režimu DPH pro cestovní službu Receipt::$priceTravelService
pouzit_zboz1 Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží se základní sazbou Receipt::$priceUsedGoodsStandardVat
pouzit_zboz2 Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou Receipt::$priceUsedGoodsFirstReducedVat
pouzit_zboz3 Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou Receipt::$priceUsedGoodsSecondReducedVat
urceno_cerp_zuct Částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování Receipt::$priceSubsequentSettlement
cerp_zuct Částka plateb které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním Receipt::$priceUsedSubsequentSettlement
rezim Režim tržby Configuration::$evidenceMode výchozí bežný
pkp Podpisový kód poplatníka $response->getRequest()->getPkpCode()
bkp Bezpečnostní kód poplatníka $response->getRequest()->getBkpCode()

Client driver

Odeslání požadavku na servery EET neprobíhá přímo přes SoapClient integrovaný v PHP, ale pomocí rozhraní SoapClientDriver. Hlavním důvodem je nemožnost nastavení timeoutu požadavků integrovaného SoapClienta.

Součástí knihovny je implentace rozhraní s pomocí guzzlehttp/guzzle. Výchozí timeout této implementace je 2.5 sekundy, nastavitelný parametrem konstruktoru.

 • 2.2.0

  Due to lack of PHP 8 support in consistence/consistence, we replaced it with our fork slevomat/consistence. Fork is replacing upstream package with full compatibility.

 • 2.1.0 2.1.0

  Allow installation on PHP 8

 • 2.0.1

 • 2.0.0 2.0.0

  • added all parameter and return typehints
  • added verification of provided paths to private/public keys #24 #39
  • updated testing certificates
 • 1.1.0 1.1.0

  • PHP 7.2+ is required
  • Updated consistence/consistence
 • 1.0.2

 • 1.0.1

 • 1.0.0

  Changes since last release:

  • BC break enums now use consistence/consistence - instead of new EvidenceEnvironment(EvidenceEnvironment::PLAYGROUND) use EvidenceEnvironment::get(EvidenceEnvironment::PLAYGROUND)
 • 0.2.1

  • fixed request headers #8
 • 0.2

  • fixed usage with password protected private key #3
  • renamed EvidenceRequest getter in FailedRequestException from getRequestData to getRequest to unify naming #6
  • fixed typehints and improved test code coverage
 • 0.1

  initial release

bar-chart-fill

Statistics

download-cloud-fill
239122
star-fill
94
bug-fill
0
flashlight-fill
2.7y
price-tag-2-line

Badges

guide-fill

Dependencies

php (^7.2)
ext-openssl (*)
ext-soap (*)
Componette Componette felix@nette.org